برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2 دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 
دکتری تخصص ورودی 1402 ترم2

دکتری تخصص ورودی 1400 ترم 6

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع دکتری عمومی 
دکتری عمومی ورودی 1402 ترم 2
دکتری عمومی ورودی 1401 ترم 4
دکتری عمومی ورودی 1400 ترم 6
دکتری عمومی ورودی 1399 ترم8
دکتری عمومی ورودی 1398 ترم 10
دکتری عمومی ورودی 1397 ترم 12

 

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی دانشکده دامپزشکی

کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودی 1402 ترم 2
کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودی 1401 ترم 4
کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودی 1400 ترم 6
کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودی  1399 ترم 8

 

برنامه امتحانی

برنامه امتحانی دکتری عمومی علوم درمانگاهی و رزیدنتی
برنامه امتحانی دکتری عمومی علوم پایه  و کارشناسی

 

آخرین اخبار