اموال دانشکده دامپزشکی

مسئول اموال دانشکده دامپزشکی

فریبا جعفری

مسئول اموال

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته : مهندسی نرم افزار

تلفن: ۰۸۳۳۸۳۲۰۰۴۱

ایمیل : f.jafari@razi.ac.ir

شرح وظایف

  •  
  •   انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال
  •  صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن  به اداره کل اموال دانشگاه
  •   نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
  •  شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استفاده کننده
  •  تهیه وتنظیم فرم و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم
  •  ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال