کارشناسی پیوسته دامپزشکی

برنامه هفتگی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

برنامه امتحانی

 برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی پیوسته  رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2

ردیف عنوان فرم
1
2

برنامه هفتگی ترم 3 دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

3

برنامه هفتگی ترم5 دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

4 برنامه هفتگی ترم 7دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

برنامه امتحانات کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

( حضوری)

ردیف

گروه آموزشی

1

کارشناسی پیوسته دامپزشکی