دبیرخانه

فریبا جعفری

تحصیلات

تماس

 مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته : مهندسی نرم افزار
 تلفن: ۰۸۳۳۸۳۲۰۰۴۱

ایمیل : f.jafari@razi.ac.ir

شرح وظایف


  •   تایپ نامه های اتوماسیونی و غیره حوزه ریاست و معاونت دانشکده
  •  ویرایش، ثبت، بایگانی  و پیگیری نامه های وارده و صادره دانشکده
  •  ثبت و کنترل نامه های غیر اتوماسیونی در دفتر اندیکاتور
  •  کنترل، بایگانی و ویرایش پرونده های پرسنلی همکاران
  •  پیگیری و رفع مشکل سامانه اتوماسیون اداری
  •  ثبت و بایگانی مرخصی اعضای هیأت علمی دانشکده