ریاست دانشکده

            دکتر صمد علی محمدی

تحصیلات

تماس

عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی
رشته تحصیلی:
  • دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)
  • دکتری تخصصی فیزیولوژی
 تلفن: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳
کد پستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴

پست الکترونیک: S.Alimohammadi@razi.ac.ir

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز 


ردیف عنوان
1  آقای دکتر مراد رحیمی از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۷۳
2  آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۸
3 آقای دکتر مهرداد پویان مهر از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲
4 آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
5  آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹
6  آقای دکتر علی قشقایی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲
7  آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
8 آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
9 آقای  دکتر یاسر شهبازی  از سال ۱۴۰۰ تا 1401
10 آقای دکتر صمد علی محمدی از سال 1401 تا کنون

پیام ریاست دانشکده


 

بسم الله الرحمن الرحیم