انجمن علمی دانشجویی علوم پایه

معرفی انجمن

انجمن علمی علوم پایه دامپزشکی  دانشگاه رازی با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده و همچنین مشارکت دانشجویان فعال، سعی بر پیشبرد اهداف علمی و ارتقای سطح سواد فعال دانشجویان در حوزه علوم پایه را دارد.


اعضای شورای مرکزی

 دکتر نسیم شاویسی (استاد مشاور)
امیر رضا داداشی(دبیر)
رضا نادری
امیر محمد پانیزوان
امیر رضا غلیاف
پرهام محمد ظاهری

اخبار