میکروبیولوژی 

معرفی آزمایشگاه

میکروبیولوژی

 

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با روش­های جداسازی و تشخیص میکروب های بیماریزا، انجام انواع تکنیک های بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری، انجام انواع رنگ آمیزی های اختصاصی میکروبیولوژی و کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی می باشد. این واحد علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی جاری، خدمات آزمایشگاهی مربوط به موارد ارجاعی به کلینیک دانشکده را نیز ارائه می دهد و با کلینیک دانشکده همکاری می نماید.


کارشناس آزمایشگاه

 خانم صنم نیک پی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
 

پست الکترونیک:s.nikpey@razi.ac.ir

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱شماره تماس: 

داخلی: ۲۰۹


دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دکتری عمومی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی
  • آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها
  • آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
  • آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی
  • آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی
  • آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی
  • آزمایشگاه اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی
  • آزمایشگاه قارچ شناسی

نمای آزمایشگاه