تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشگاه

28
شهریور ماه1403
آخرین مهلت دفاع پارسا
19
خرداد ماه 1403
شروع امتحانات
16
خرداد ماه1403
پایان کلاس ها
24
بهمن ماه  1402
حذف و اضافه
21
بهمن ماه 1402
شروع کلاس ها
16-17
بهمن ماه 1402
انتخاب واحد