دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (علوم پایه)

برنامه امتحانی (علوم پایه)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (درمانگاهی)

برنامه امتحانی (علوم درمانگاهی)

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال اول ۱۴03-۱۴۰2(علوم پایه)

ردیف عنوان فرم
1
2    برنامه هفتگی ترم 3 دکتری عمومی رشته دامپزشکی
3    برنامه هفتگی ترم 5 دکتری عمومی رشته دامپزشکی
4    برنامه هفتگی ترم 7 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم پایه  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

ردیف عنوان فرم
1

دکتری عمومی علوم پایه  دامپزشکی

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2(علوم درمانگاهی)

ردیف عنوان فرم
1

   برنامه هفتگی دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 9

2    برنامه هفتگی دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 11

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم درمانگاهی  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

ردیف عنوان فرم
1

دکتری عمومی علوم درمانگاهی دامپزشکی