معاونت دانشکده

          دکتر هادی چراغی
                               استاد یار
ا

تحصیلات

تماس

 عضو هیات علمی گروه علوم درمانگاهی

رشته تحصیلی: کلینیکال پاتولوژی
 

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

 تلفن: ۳۸۳۳۲۸۰۶-۰۸۳

کدپستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴

پست الکترونیک:  h.cheraghi@razi.ac.ir

شرح وظایف


 
 •  نظارت بر اجرای آئین نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی
 •  
 •  برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 •  
 •  نظارت بر ارزیابی درونی گروه­ های آموزشی   
 •  
 •  نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس­ ها   
 •  
 •  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل­ های آموزشی مصوب
 •  
 •  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه­ ها و نشست­ های آموزشی
 •  
 •  بررسی نیاز به راه اندازی رشته­ ها و گرایش­ های جدید در دانشکده
 •  
 •  پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی
 •  
 •  بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 •  
 •  پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی
 •  
 •  تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 •  
 •  هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
 •  
 •  هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه
 •  
 •  سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده