دکتر محمدنبی احمدی

رئیس دانشگاه
تلفن: 2-34274501-083
ایمیل: mnabiahmadi[at]razi.ac.ir

آدرس: کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی
کدپستی: 6714414971