دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه
ایمیل:  malami[AT]razi.ac.ir و  chanceller1[AT]razi.ac.ir
تلفن:083-34277601-2
دورنگار:
آدرس:کرمانشاه، تاق بستان،خیابان دانشگاه، دانشگاه 
کدپستی:6714414971