مشاور و مدیر حوزه مدیریت

دکتر امین زارع
سرپرست حوزه ریاست دانشگاه


تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

مجتبی  زبردست
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

 محمدرضا باقری
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+
فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+