مشاور و مدیر حوزه مدیریت

دکتر تورج زینی‌وند
مدیر حوزه ریاست دانشگاه


تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی: استادتمام

تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

مجتبی  زبردست
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+

فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+

آقای محمد رضا باقری
  مسئول دفتر
تلفن: ۲- ۳۴۲۷۴۵۰۱-۸۳-۹۸+
فکس: ۳۴۲۷۴۵۰۳-۸۳-۹۸+