کارکنان سازمان مرکزی و واحدهای ستادی 

حوزه ریاست

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمد محسن سلیمانی معاون مدیر حوزه ریاست دانشگاه 083-4274532 ۲۱۲
m.solimani@razi.ac.ir
2  مجتبی زبردست معاون مدیر حوزه ریاست دانشگاه  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵32  212
3  محمدرضا باقری  مسئول دفتر حوزه ریاست  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۲ ۲۰۹

 معاونت اداری مالی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  فرهاد نیک  مسئول دفتر اداری مالی  ۰۸۳- ۴۲۷۷۶۰۱
۴۲۷۷۶۰۰
۲۲۱ -

 کارگزینی هیات علمی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  -  سرپرست کارگزینی هیات علمی  ۰۸۳-۳۴۲۶۹۸۷۱ ۲۴۳ -
2  پرویز صاعدی  مسئول کامپیوتر و صدور احکام  ۰۸۳-۳۴۲۶۹۸۷۱ ۲۴۳ -
3  فرشته قنبری  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۶۹۸۷۱ ۲۴۳ -

 امور اداری
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  خشایار شیخی  مدیر امور اداری  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۸  ۲۲۰ -
2  -  معاون مدیر امور اداری  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۸ ۲۱۹ -
3 - -  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۸ ۲۱۹ -


 امور مالی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  افشین صدیقی  مدیر مالی  ۰۸۳-۳۴۲۷۶۱۶  ۲۲۴ -
2  غلام رضا برازنده  معاون مدیر مالی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۸  ۲۲۴ -
3  مجتبی مویدی راد  مسئول دفتر امور مالی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۶  ۲۲۴ -
4  سوسن همتی  صدور چک  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۶  ۲۲۶ -
5  علی اشرف گشانی  رئیس اداره اعتبارات  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۲۰  ۲۳۱ -
6  علی اکبر زینی الدینی  مسئول اداره اعتبارات  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۲۰  ۲۳۱ -
7  لطیف پالاش  رئیس اداره رسیدگی اسناد  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۲۰  ۲۳۳ -
8  سید یدالله چقازردی  کارشناس اداره رسیدگی  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۲۰  ۲۳۳ -
9  مسعود کریمی  رئیس اداره دریافت و پرداخت  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۴  ۲۲۸ -
10 سهراب حیدریان
لیلا کرانی
 کارشناس دریافت و پرداخت  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۴  ۲۲۸ -
11  موسی امجدیان  مسئول طرحهای عمرانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۴  ۲۲۷ -
12  حیدر بهرامی  مسئول حسابداری تعهدی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۴  ۲۲۷ -
13  محمد حسین رضایی  مسئول بایگانی اسناد جاری  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۴ ۲۲۳ -
14  کورش اکبری  مسئول حسابداری مرکزی  ۰۸۳-۳۴۲۷۸۷۸۹ ۳۲۴ -
15  الهام بریموندی  مسئول اداره اموال - ۲۴۶ -

 اداره کارگزینی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  غلامرضا مرادی  رئیس کارگزینی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۰ ۲۱۳ -
2  غلام رضا برازنده  معاون مدیر مالی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۰ ۲۱۶ -
3  مجتبی مویدی راد  مسئول دفتر امور مالی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۰ ۲۱۶ -
4  سوسن همتی  صدور چک  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۰  ۲۶۶ -

مرکز فناوری اطلاعات
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  مسلم کاویانی  معاون مدیر فناوری اطلاعات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 m.kaviani [at] razi.ac.ir
2  محسن رفیعی  رئیس گروه فناوری اطلاعات ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 mohsen [at] razi.ac.ir
3 ژیلا بهمنی کارشناس(پرتال دانشگاه) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 webmaster [at] razi.ac.ir
4  مهشید سپهری کارشناس(محاسبات ابری) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 m.sepehri [at] razi.ac.ir
5 فرید رحمانی کارشناس(ایمیل و اکانتینگ) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 f.rahmani [at] razi.ac.ir
6 فریاد پرما کارشناس(امنیت شبکه) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 f.parma [at] razi.ac.ir
7 محمدجواد طهماسبی زاده کارشناس(طراحی و تولید نرم‌افزار) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 mj.tahmasebizadeh [at] razi.ac.ir
8 سجاد مهرابی کارشناس(زیرساخت و سخت افزار) ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 s.mehrabi [at] razi.ac.ir
9 جواد امیریان مسئول دفتر ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵95 230 -

 معاونت آموزشی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمدرضا شمسی پور  معاون مدیر کل  ۰۸۳- ۴۲۷۴۵۷۹ ۲۳۴ -
2  حسین رضایی  مسئول دفتر آموزش  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۱  ۲۵۶ -
3  طوبی دلنواز  رئیس اداره صدور گواهینامه  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۲ ۲۵۴ -
4  فرزاد جراره  رئیس اداره پذیرش و ثبت نام  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۲ ۲۵۳ -
5  عراضی،سلیمی،حیدری  کارشناس آموزش  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۲ ۲۵۴ -

 تحصیلات تکمیلی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  شعله علیخانی  معاون تحصیلات تکمیلی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
2  محمد امجدیان  مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
3  محسن زنگنه  کمک کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
4  بابک صفدری بایگانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
5  غلامعلی رضایی  کارشناس امور آموزشی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
6  مهران چقاکبودی  کارشناس امور آموزشی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ 265 -
7  کوثر محمدی  صدور چک  ۰۸۳-۳۴۲۷۸۹۹۰ - -

 معاونت پژوهش و فناوری
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1 - - - - -
2  رضا نظری  ماشین نویس  ۳۴۲۷۴۶۰۱ ۱۶ -
3 فریبا امیری  حسابدار پژوهشی ۳۴۲۷۴۶۰۱ 14
4  افشین فتاحی  مسئول دفتر ۳۴۲۷۴۵۱۵ ۲۴۱ -
5  الهام آبانگاه  کارشناس پژوهش  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۸ ۲۶۵ -
6  معصومه علی محمدی  کارشناس فناوری اطلاعات ۳۴۲۸۲۷۷۲ - -
7  ندا بهرامی  کارشناس چاپ و نشر  ۳۴۲۸۰۸۰۲ - nedabahrami@razi.ac.ir
8  زهره بساطی  کارشناس پژوهش ۳۴۲۷۴۶۰۱  ۱۷ zbasati@razi.ac.ir
9  بهاره قیطولی  کارشناس پژوهش ۳۴۲۷۴۶۰۱  ۱۷ b.gheytouli@razi.ac.ir
10  آزاده امیری  کارشناس پژوهش ۳۴۲۷۴۶۰۱  ۱۷ aamiri@razi.ac.ir
11 محمدرضا عباسی  کارشناس پژوهش - - -
12 مسعود جمشیدی کارپرداز پژوهشی - - -

 کتابخانه مرکزی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  پریوش کرانیان  کارشناس مواد امانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ ۳۰۹ -
2  مینو قبادی  کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 314
3
 ایرج بختیاریان
 کتابدار مسئول بخش مرجع و مجلات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 311 i.bakhtiarian@razi.ac.ir
4  مریم مجیر لیلانی  کارشناس فهرست نویسی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 310 m.mojirlilani@razi.ac.ir
5  معصومه مرادی  کارشناس مواد غیر امانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 316 kosar_asal@yahoo.com
6  طاهره کرمی  کتابدار مسئول بخش امانت  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 318 t.karami@razi.ac.ir
7  افسانه نادری  کارشناس پژوهش و فناوری اطلاعات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 318 a.naderi@razi.ac.ir
8  نازیلا ابراهیمی  کتابدار مسئول بخش فهرست نویسی لاتین  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 311 ebrahimi_nazila@razi.ac.ir
9  فرهاد صالحی  کارشناس مسئول پژوهش وفناوری اطلاعات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 311 farhad۷۸lib@gmail.com
10  سید فریبرز حیدری کتابفروشی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۱ 316 -

 مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  مهدی طلایی  مدیر مرکز استارتاپ دانشگاه  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۷ - Mehdei_talaei@yahoo.com
2  فرشاد حمزه ئی  کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۷ - Farshadhamzehe@razi.ac.ir
3  غلامرضا عسجدی  کارشناس کارآفرینی پژوهش های کاربردی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۷ - g.asjody@razi.ac.ir
4  فرناز کریمی  مسئول دبیرخانه گروهها و مراکز پژوهشی دانشگاه  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۷ - f.karimi@razi.ac.ir

 نام واحد مربوطه:مدیریت امور عمرانی دانشگاه رازی ]دفترنظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  فرهاد ظهرابی  معاون اجرایی و پشتیبانی سرپرست دفترنظارت برطرحهای عمرانی و سرپرست اداره تعمیر نگهداری ساختمان ها  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Farhad.z۱۳۶۰@gmail.com
2 علیرضاپورمند  کارشناس معماری دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۷۰ 25 Mahanmah۸۳@gmail.com
3  سعیدهزارخانی  کارشناس معماری دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 30 Saeid_hezarkhani@yahoo.com
4  یونس عباسی  کارشناس عمران دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 29 younesabasi@yahoo.com
5  حمیدرضا ازهر  کارشناس مدیریت سبز  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 32 Azharhamidreza@yahoo.com
6  غلامرضاامجدیان  کارشناس تاسیسات اداره وتعمیرنگهداری ساختمان ها  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Amjadyan۳۳۳@yahoo.com
7  سیداشکان چراغی  کارشناس عمران اداره تعمیرونگهداری ساختمان ها  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Ashkancheraghii@yahoo.com
8 امیرریزوندی  کارشناس عمران اداره تعمیرونکهداری ساختمان ها  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Amir.rizvandi.۱۹۸۶@gmail.com
9 فرشیدرستمی  معاون فنی سرپرست دفتر نظارت برطرحهای عمرانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 33 -
10  سعید طیفوری  کارشناس عمران دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 28 -
11  روح اله عظیمی  کارشناس تاسیسات مکانیکی دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 26 AzimiRohollah@gmail.com
12  داریوش احمدی  کارشناس اداری دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 19 -
13  خلیل حسینی  مسئول دفترنظارت برطرحهای عمرانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۷۰ 306 -
14  کشتمند کرمی  معاون اداره تعمیرونگهداری  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Keshtmandkarami۵۴@yahoo.com
15  محمدکرم  کارشناس عمران دفترفنی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 24 -
16  امیر پروینی  مسئول طرح جامع  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ 23 -
17  فرشاد خزایی  کارشناس تاسیسات مکانیکی اداره تعمیر و نگهداری  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۴ 272 Khazaeifarshad۱۳۶۸@gmail.com
18  جلال محمدی خدمات  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۴۶ - -

 نام واحد مربوطه: دفتر حقوقی دانشگاه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمود یزدانبخش  مدیر حقوقی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۶۸ 210 Yazdan_۰۵۶۷@yahoo.cam
2  حجت اله صالحی  کارشناس حقوقی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۲ 210 -
3  ثریا زارعی  کارشناس حقوقی  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۳۲ 210 sorzareei@gmail.com

 نام واحد مربوطه: هسته گزینش کارکنان
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمد حق نجاتی  انجام امور دفتری  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۴ ۲۷۴ haghnejatim@yahoo.com

 دبیرخانه هیات اجرایی جذب
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  جلیل فرزندوحی  سرپرست دبیرخانه هیات جذب  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۱۹ 321 jazb-razi@razi.ac.ir
2  محمد علیقارداشی  متصدی امور دفتری  ۰۸۳-۳۴۲۸۳۹۱۹ 304 jazb-razi@razi.ac.ir
3 - - - -

 گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  مجید معصومی پور  کارشناس شاهد و ایثارگر  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۰  ۲۸۲ Majidmasomi۴۶@gmail.com

 دفتر نظارت، ارزیابی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  پروانه عبدالمالکی  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۷  ۲۵۰ Abdolmaleki_۴۴@yahoo.com
2  مهدی مهدی آبادی  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۷  ۲۵۰ m.mehdiabadi@razi.ac.ir
3  بهزاد یاری  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۷  ۲۵۰ Behzadyari۸۰@gmail.com
4 - - - -

 دبیرخانه هیأت ممیزه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  رامین اشکپوریان  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۲ 303 -
2  پروین عبدالمالکی  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۲ 303 -

 امور بین الملل
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  سارا یزدانفر  کارشناس همکاریهای علمی و بین المللی  ۰۸۳-۳۴۲۷۶۱۶۷ - international@razi.ac.ir
2 سمیه کیانی  کارشناس دانشجویان خارجی  ۰۸۳-۳۴۲۷4864 - international.applicants@razi.ac.ir

 دفتر مرکزی تهران
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  جعفر حکمی پور  متصدی امور دفتری و انجام امور اداری  ۰۲۱-۸۸۲۵۰۰۰۱ - jafarhakami@yahoo.com
2  رضا بشارت پور  رانندگی و انجام امور اداری  ۰۲۱-۸۸۲۵۰۰۰۱ - r-Besharatpour@yahoo.com
3  محمد عباسپور  نگهبانی  ۰۲۱-۸۸۲۵۰۰۰۱ - mABASPOOR@yahoo.com

 مدیریت طرح و برنامه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  حسین کریمی  معاون طرح و برنامه  ۰۸۳-۳۴۲۶۱۷۹۸ 325 HK۵۰۵۵۱@gmail.com
2  محمد الفتی  معاون مدیر طرح و برنامه  ۰۸۳-۳۴۲۶۱۷۹۸ 207 mohamad_olfati@yahoo.com
3  کتایون خورشیدی حسینی  سرپرست تشکیلات  ۰۸۳-۳۴۲۶۱۷۹۸ 206 k.khorshidi@razi.ac.ir
4  حمید بیات  کارشناس بودجه و تشکیلات  ۰۸۳-۳۴۲۶۱۷۹۸ 325 Hamidbayat۸۷@yahoo.com
5  منیژه عباسی  کارشناس امور دفتری  ۰۸۳-۳۴۲۶۱۷۹۸ 205 Manezhe.abasi@gmail.com

 تعمیر و نگهداری
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  سید محمد عربی  مشاور عمرانی و امور پیمانی  ۰۸۳-۳۴۲۷۵۳۱۸ ۲۸۴ -

 هسته گزینش
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمد حق نجاتی  سرپرست گزینش  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۱۴ ۲۷۴ -

 دبیرخانه مرکزی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محسن نوروزی  رئیس اداره  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۱ ۲۸۵ -
2  ژیلا سبحانی  دبیرخانه آموزش  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۱ 248 -
3  علی شیری  اتوماسیون اداری و شبکه  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۱ 257 -
4  رضا فرهادی  پست و مراسلات  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۱ 259 -
5  شهریار مرادی  مراسلات داخلی و خارجی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۱۱ 259 -

 حسابداری بازنشستگان
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  فریبا امیری  مسئول حسابداری  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۵  ۲۷۳ -
2  سعید یاوری  حسابدار تمرکز حقوق  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۵  ۲۷۳ -

 حسابداری شبانه
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  محمد علی گمار  سرپرست حسابداری شبانه  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۶ ۲۷۵ -
2  افسانه محمدی  حسابدار  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۶ ۲۷۵ -

 واحد پاسخگویی و اطلاعات
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  سید حمیدرضا میر معینی  مسئول اطلاعات  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۵-۶ 302 -

 حفاظت فیزیکی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  زمانی- امیری - بابایی  درب ورودی اصلی - 237 -
2  محسنی پور- خزائی- خانی  ورودی سازمان مرکزی  ۰۸۳-۳۴۲۷۷۶۰۵ ۲۸۰ -

 امور دارایی و مالیاتی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  امید حیدری  امور دارایی و مالیاتی - 281 -

 بسیج اساتید و کارکنان
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  بیژن کیهان زاده کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۳  ۲۷۶ -

 ستاد رفاهی
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  حشمت اله خزایی کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۳ ۲۶۴ -
2 Text  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۳ ۲۶۴ -

 تدارکات و امور قراردادها
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس مستقیم  شماره تماس داخلی ایمیل
1  ابراهیم سوری  سرپرست اداره تدارکات ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۷
۳۴۲۷۴۵۳۳
۲۱۴ -
2  علی کهریزی  کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۱ ۲۱۷ -
3  حیدری فر - شهبازی کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۱ ۲۱۷ -
4  چراغعلی- گودینی کارشناس  ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۲۱ ۲۱۷ -