انجمن علمی دانشجویان نخبگان دانشگاه رازی

انجمن علمی دانشجویان انرژهی‌های پاک

انجمن علمی دانشجویان مدیریت سبز

انجمن علمی دانشجویان مکاترونیک

انجمن علمی هوش مصنوعی