رئیس اداره پژوهش و فناوری

 خانم بتول رنجبر

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم اطلاع رسانی 
پست الکترونیک:b.ranjbar@razi.ac.ir

شماره تماس: ۳۸۳۲۲۵۹۹-۰۸۳

داخلی: ۱۰۴
 

شرح وظایف


 •  استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان ، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده
 •  انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید.
 • انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اساتید.
 • انجام کلیه امور مربوط به پژوهشگر برتر.
 •  انجام کلیه امور مربوط هفته پژوهش.
 •  انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (طرح سربازی ، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)
 • انجام  امور مربوط ارتقاء (از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی)
 • اجام امور مربوط به احتساب سنوات.
 • راهنمایی وآماده سازی پرونده های مربوط به جذب هیأت ممیزه.
 • تمام مکاتبات با دفتر جذب ، هیأت ممیزه، دفتر نظارت وارزیابی، امور فرهنگی.
 •  تجزیه وتحلیل داده های خام ۴ فرم نظر سنجی طبق فرمول تعریف شده وارسال به دفتر نظارت وارزیابی جهت سنجش کیفی اساتید.
 •  گزارشگیری وارائه آمارهای فعالیتهای پژوهشی  گروههای مختلف بنا به درخواست معاونت پژوهشی.
 •  تهیه مواد خام وپردازش شده مورد نیاز اساتید شامل (فرم ها، شیوه نامهاو....) جهت درج در سایت دانشکده.
 • آموزش ، برگزاری وپاسخ به مراجعات اساتید در امور تخلف پژوهشی وپیگیریهای لازم.
 • دعوت ،هماهنگی ، تنظیم، برگزاری کلیه جلسات مربوط کار گروه وکمیته منتخب.