امور عمومی

 

             احسان شهبازی
                           مدیر امور عمومی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

ایمیل : e.shahbazi5@razi.ac.ir

شماره تماس: ۲۱۱

شرح وظایف

 
 •  انجام وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده
 •   تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر
 •   تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان
 •  برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 •  برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور
 •  سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه
 •  پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی
 •  پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم
 •  تایید مرخصی ومأموریت کارکنان دانشکده
 •  نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده
 •  نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها      
 •  نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده