مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده

    احسان امدادی
              مسئول دفتر                   
.

تحصیلات

تماس

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: عمران
 تلفکس: ۰۸۳۳۸۳۲۰۰۴۱

ایمیل: 

شرح وظایف


  •   دریافت برنامه امور محوله  از ریاست دانشکده.
  •   نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی.
  •  هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات کارکنان و اعضای هیأت علمی با رئیس دانشکده.
  •  هماهنگی تماس های  تلفنی با رئیس دانشکده و سایر همکاران.
  •  راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین .
  •  اطلاع رسانی به اعضای شرکت کننده در جلساتی که در حوزه ریاست برگزار می گردد
  •   تهیه پیش نویس نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت
  •   انجام امور مربوط به  روابط عمومی دانشکده.
  •  انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده