دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (علوم درمانگاهی)

برنامه امتحانی (علوم درمانگاهی)

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2(علوم درمانگاهی)

ردیف عنوان فرم
1    برنامه هفتگی دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 9
2    برنامه هفتگی  دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 11

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم درمانگاهی  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

ردیف  عنوان فرم
1 دکتری عمومی علوم درمانگاهی دامپزشکی