تاریخچه دانشکده

اسامی رؤسای دانشکده دامپزشکی از آغاز تا امروز:


ردیف نام سال
1 دکتر مراد رحیمی ۱۳۷۳-۱۳۷۱
2 دکتر عبدالعلی چاله چاله ۱۳۷۸-۱۳۷۳
3 دکتر مهرداد پویان مهر ۱۳۸۲-۱۳۷۸  
4 دکتر علی اصغر مقدم ۱۳۸۴-۱۳۸۲
5 دکتر عبدالعلی چاله چاله ۱۳۸۹-۱۳۸۴
6 دکتر علی قشقایی ۱۳۹۲-۱۳۸۹
7 دکتر علی اصغر مقدم ۱۳۹۶-۱۳۹۲ 
8 دکتر عبدالعلی چاله چاله ۱۳۹۶- 1400
9 دکتر یاسر شهبازی 1400 - 1401
10 دکتر صمد علی محمدی 1401- ادامه دارد

دکتر عبدالعلی چاله چاله
دکتر مراد رحیمی      
دکتر مهرداد پویانمهر   
دکتر علی اصغر مقدم
دکتر علی قشقایی
دکتر یاسر شهبازی