کارشناسی ارشد دامپزشکی

برنامه هفتگی کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی

برنامه امتحانی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد کنترل کیفی وبهداشت مواد غذایی نیمسال اول 1۴۰۱-1۴۰۰

ردیف عنوان فرم
1 کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی 1۴۰۰

برنامه امتحانات کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حضوری

ردیف

گروه آموزشی

1

کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی