گزارش تصویری از جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور آقای دکتر دادفر معاون محترم آموزشی دانشگاه و آقای دکتر میرزایی قلعه مدیر کل محترم آموزشی دانشگاه در خصوص مسائل آموزشی دانشکده برگزار شد.

 

 

 

 

 

آخرین اخبار