برنامه هفتگی ، امتحانات و چارت دروس گروه مهندسی مکانیک

برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک ترم 4011
برنامه ترمی 4011  کارشناسی ارشد نو ورود
برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی مکانیک4011
برنامه امتحانات کارشناسی مکانیک4011
برنامه هفتگی گروه مهندسی مکانیک- ورودی جدید ترم 4011
گروه بندی نقشه کشی صنعتی