شماره واحد های اداری دانشکده

 

 

نام و محل حوزه

 

شماره تماس

پیش شماره 083

ریاست

34343192

دفتر ریاست

34343193

معاونت پژوهشی و اجرایی

34343199

رئیس اداره امور عمومی (دانشکده برق و کامپیوتر)

34343198

معاونت آموزش

34343042

رئیس آموزش

34343041

حسابداری

34343201

 کارشناس مسئول واحد پژوهش

34343195

رئیس اداره پژوهش

34343196

کارپردازی

34343200

دبیرخانه

34343246

اداره اموال

34343200

کارشناس آموزش

34343039

کارشناس آموزش

34343077

کارشناس تحصیلات تکمیلی

34343044

تلفنخانه

34343043

امور عمومی (ساختمان فنی مهندسی)

34343018

حفاظت فیزیکی

34343000

آبدارخانه

34343012

تاسیسات ( ساختمان فنی مهندسی)

34343063

سایت اینترنت ( ساختمان فنی مهندسی)

34343081

سایت اینترنت ( برق و کامپیوتر)

34343248

دفتر گروه مهندسی مکانیک

34343010

دفتر گروه مهندسی مواد و نساجی

34343046

دفتر گروه مهندسی عمران

34343109

دفتر گروه مهندسی برق

34343211
دفتر گروه مهندسی کامپیوتر

34343225

دفتر گروه مهندسی معماری

34343387

دفتر گروه مهندسی شیمی

34343321

 

 

 

آدرس حوزه اداری و مرکزی مجموعه فنی مهندسی : 

 

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کد پستی : 6714967346