تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401

رویداد تاریخ
انتخاب واحد 11 و 12 بهمن ماه
شروع کلاس ها 16 بهمن ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 19 بهمن ماه
پایان کلاس ها 17 خرداد ماه 1402
شروع امتحانات 20 خرداد ماه 1402
پایان امتحانات 1 تیر ماه 1402
آخریم مهلت دفاع پارسا 29 شهریور 1402