برنامه هفتگی دروس رشته های مهندسی مواد و نساجی 

( مقطع کارشناسی نیمسال۴۰2۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد(بزودی اعلام میگردد) 
(مقطع کارشناسی  نیمسال  ۴۰2۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی نساجی (بزودی اعلام میگردد) 
( مقطع کارشناسی ارشد نیمسال۴۰2۱)برنامه هفتگی گروه مهندسی مواد