معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

دکتر ثمین روانشادی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: استادیار
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

سوابق تحصیلی و اجرایی

تماس

شرح وظایف

واحد های مرتبط

ایمیل: Ravanshadi[at]razi.ac.ir
تلفن : ۳۴۳۴۳۰35-۰۸3 

 - اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

 - تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

 - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

 - ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 - تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 - ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

 - ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

 - نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 - شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

واحدهای مرتبط

اداره آموزش دانشکده 
معاونت آموزشی دانشگاه
اداره پذیرش و امور آموزشی دانشگاه
اداره امور دانش آموختگان دانشگاه
فرم های آموزشی
آیین نامه ها