ریاست دانشکده 

دکتر مزدک راد ملکشاهی
ریاست دانشکده

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی برق 

مرتبه علمی : استادیار    

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق