شماره تماس گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی

گروه درسی شماره همراه شماره تماس گروه شماره تماس مشاور شماره تماس مدیر گروه
گروه مهندسی مکانیک ۰۹۰۴۶۸۷۹۳۷۳  ۰۸۳۳۴۳۴۳۰۱۰ 08334343009
گروه مهندسی برق ۰۸۳۳۴۳۴۳۲۱۱ 08334343219
گروه مهندسی کامپیوتر ۰۸۳۳۴۳۴۳۲۲۵ 08334343241 08334343234
گروه مهندسی مواد و نساجی 09189269781 ۰۸۳۳۴۳۴۳۰۴۶ 08334343049
گروه مهندسی عمران ۰۸۳۳۴۳۴۳۱10 08334343111
گروه مهندسی معماری ۰۸۳۳۴۳۴۳۳۸۷ 08334343388
گروه مهندسی شیمی ۰۹۳۷۲۴۷۱۰۲۷
فقط پیام واتساپ
۰۸۳۳۴۳۴۳۳۲۱
08334343349 مشاور گروه مهندسی شیمی
08334343353 مشاور گروه مهندسی نفت
08334343348 مشاور گروه مهندسی پلیمر
08334343345

شماره تماس واحدهای آموزش

گروه درسی شماره همراه تلفن ثابت
کارشناسی (آقای رباعی) ۰۹۱۸۸۵۸۴۸۰۴ 08334343039
تحصیلات تکمیلی (مهندس ولیئی) ۰۹۱۸۳۳۳۲۸۲۵ ۰۸۳۳۴۳۴۳۰۴۴
اداره آموزش (خانم دکتر شهبازی تبار) ۰۹۰۲۲۷۷۴۲۱۹ ۰۸۳۳۴۳۴۳۰۴۱