برنامه هفتگی گروه های دانشکده فنی مهندسی 

برنامه های ترمی گروه مهندسی برق
برنامه های ترمی گروه مهندسی مکانیک
برنامه های ترمی گروه مهندسی مواد و نساجی
برنامه های ترمی گروه مهندسی عمران
برنامه های ترمی گروه مهندسی معماری
برنامه های ترمی گروه مهندسی شیمی
برنامه های ترمی گروه مهندسی کامپیوتر