برنامه هفتگی و امتحانات گروه مهندسی برق

برنامه هفتگی تحصیلات تکمیلی  ترم 4011 
 برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  ترم ۴۰۰2