مسئول دفتر حوزه ریاست

محمد امجدیان

مسئول دفتر حوزه ریاست

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : حسابداری 
تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۳-۰۸۳

فکس: ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

 -دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده

 -انجام امور کارشناسی مربوطه و نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی

 -هماهنگی و تنظیم ساعات ملاقات پرسنل و اعضای هیات علمی با رئیس دانشکده

 -برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل وخارج و بالعکس.

 -آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها،نشست ها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -آگاه کردن اعضای شرکت کننده  از نشستها وکمیسیونهایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.

 -تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

 -رابط روابط عمومی دانشکده.

 -انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.