آدرس دانشکده ها

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده برق و کامپیوتر

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده فنی مهندسی

Responsive Image

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده نفت و پتروشیمی

Responsive Image

آدرس و موقعیت مکانی دانشکده هنر و معماری

Responsive Image