فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 2131
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
نام درس استاد واحد زمان ارائه درس نیم‌سال
آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی جنگل علیرضا زبرجدی 1 هرهفته، شنبه ، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی یاسر شهبازی 1 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی یاسر شهبازی 1 هرهفته، يك شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 2 هرهفته، شنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، شنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 2 هرهفته، چهارشنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، چهارشنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 1 هرهفته، شنبه ، 14:00-15:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 2 هرهفته، دوشنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، دوشنبه ، 11:00-12:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 2 هرهفته، يك شنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، يك شنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی بهداشت و بازرسی گوشت یاسر شهبازی 2 هرهفته، پنج شنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، پنج شنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی سیستماتیک 2 نادر گودرزی 1 هرهفته، دوشنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آناتومی سیستماتیک 2 نادر گودرزی 2 هرهفته، سه شنبه ، 08:30-10:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی توپوگرافیک نادر گودرزی 1.5 هرهفته، يك شنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی توپوگرافیک نادر گودرزی 1.5 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی سیستماتیک 2 نادر گودرزی 1 هرهفته، دوشنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آناتومی توپو گرافیک نادر گودرزی 1.5 هرهفته، شنبه ، 08:30-10:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی توپوگرافیک نادر گودرزی 1.5 هرهفته، يك شنبه ، 17:45-19:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آناتومی توپوگرافیک نادر گودرزی 1.5 هرهفته، يك شنبه ، 16:30-17:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری محمد هاشم نیا 2 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-15:15، هرهفته، چهارشنبه ، 15:15-16:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی محمد هاشم نیا 2 هرهفته، شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری محمد هاشم نیا 2 هرهفته، يك شنبه ، 15:15-16:30، هرهفته، چهارشنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری محمد هاشم نیا 2 هرهفته، يك شنبه ، 16:30-18:00، هرهفته، چهارشنبه ، 16:30-18:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان انگلیسی برای علوم آزمایشگاهی محمد هاشم نیا 2 هرهفته، يك شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی عمومی محمد هاشم نیا 2 هرهفته، سه شنبه ، 10:30-12:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، چهارشنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، دوشنبه ، 08:30-09:45 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، شنبه ، 11:00-13:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، يك شنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، دوشنبه ، 11:00-12:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، شنبه ، 08:30-09:45، هرهفته، يك شنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، شنبه ، 09:45-11:00، هرهفته، چهارشنبه ، 09:45-11:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملی کلینیکال پاتولوژی هادی چراغی 2 هرهفته، پنج شنبه ، 11:00-12:15، هرهفته، پنج شنبه ، 14:00-15:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه روش های نمونه گیری درمانگاهی مسعود احمدنژاد اصل گاوگانی 1 هرهفته، يك شنبه ، 11:00-12:15 نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403