امور عمومی های دانشکده های پردیس فنی مهندسی

امور عمومی ساختمان دانشکده فنی مهندسی

حبیب اله زمانی
امور عمومی دانشکده برق و کامپیوتر و رئیس امور عمومی پردیس فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۰۲۹-۰۸۳

امور عمومی ساختمان دانشکده فنی مهندسی

مسعود میرزایی
امور عمومی ساختمان فنی مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار

شماره تماس: ۳۴۳۴۳۰۲۹-۰۸۳

امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

تورج شریفی
امور عمومی دانشکده نفت و پتروشیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: 

شماره تماس:

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

حجت اله صالحی
امور عمومی دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی : کارشناسی

مدرک تحصیلی: حقوق

شماره تماس: