علی ملکی
آخرین سمت : امور عمومی دانشکده هنر و معماری
بازنشسته

تحصیلات : دیپلم

هایده مهربانی
آخرین سمت: مسئول دبیرخانه پردیس فنی مهندسی
بازنشسته

تحصیلات : دیپلم

یعقوب خزلی
آخرین سمت: کارشناس عملیات نقشه برداری و کارگاه اجرای ساختمان گروه مهندسی عمران
بازنشسته

تحصیلات:کارشناسی مهندسی عمران- نقشه برداری 

سهراب هما
آخرین سمت: کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی عمران
بازنشسته

تحصیلات:کارشناسی مهندسی عمران

علیرضا میرزایی
آخرین سمت:مسئول سایت اینترنت دانشکده فنی مهندسی
بازنشسته

تحصیلات:دیپلم