حسابداری

لیلا کرانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری 

شرح وظایف حسابداری

تماس

انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوط 

هزینه نمودن بودجه دانشگاه ، باتوجه به اولویت بندی و سیاست گزاری مالی دانشگاه در قالب قوانین و مقررات مالی

تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

نظارت برمصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه  

نظارت اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی 

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۲۰۰-۰۸۳