دستور العمل های معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی 
 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی
شیوه نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه رازی سال ۹۷
 شیوه نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه رازی سال ۹۸
شیوه نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه رازی سال ۹۹
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی- پیوست هشت
شیوه نامه اجرائی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه رازی
کلیات آنچه  عضو هیأت علمی باید بداند( در دست آماده سازی)
خلاصه آنچه عضو هیات علمی باید بداند
دستورالعمل اجرای بیمه گری 
فرم صدور دفترچه بیمه اولیه
فرم افزایش عائله
فرم تسویه حساب
 فرم بیمه عمر
تفاوت های صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی اعضای هیات علمی
تفاوت های صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی اعضای غیرهیات علمی
انجام امور مربوط به انتقال سوابق 
روند انجام فرایند احتساب سنوات دوران پیمانی