مسئول دفتر امور مالی دانشگاه رازی کرمانشاه

مجتبی مویدی راد
مسئول دفتر امور مالی
تلفن تماس:۳۴۲۷۷۶۱۶

شرح وظایف:

  • هماهنگی با مدیر و معاون مدیر مالی جهت ورود و ملاقات مراجعین
  • پاسخ گویی به تلفن ها و ارسال و اخذ فکس
  • پاسخگویی به مراجعین مختلف اعم از همکاران، پیمانکاران،  اعضای هیات علمی، دانشجویان و ادارات دیگر
  • ثبت نامه های رسیده و ارسال به واحدهای مختلف حسابداری ودیگر قسمت­ها
  • تایپ نامه های حوزه امور مالی و ثبت و ارسال  اسناد هزینه ارسالی از سوی حسابداری­ها