معاون اداری مالی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور
سرپرست معاونت اداری مالی دانشگاه

شماره تماس: ۳۴۲۷۷۶۰۱

داخلی: ۲۲۱

enooriyan [at]razi.ac.ir

شرح وظایف و اقدامات  

 •  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرا
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه، 
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه، 
 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط،  
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف ...
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارایه گزارش  
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی 
 • ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر،
 • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهادبودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی دانشگاه
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود،
 • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه، 
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه، و
 • تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.