اداره دریافت و پرداخت

مسعود کریمی
رئیس اداره
شماره تماس: 34277604
ایمیل: ksahand2@gmail.com

سهراب حیدریان
کارشناس
شماره تماس: 34277604
 
موسی امجدیان
کارشناس 
شماره تماس: 34277604
 
محمدحسین رضایی
مسئول بایگانی
شماره تماس: 34277604

شرح وظایف:
  • پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار تسجیل و حواله
  • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت  پس از طبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها
  • پرداخت تنخواه گردان به عاملین ذیحساب و مأمورین خرید برطبق آئین نامه مربوط
  • پرداخت حقوق بازنشستگان و مؤظفین.
  • پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی
  • دریافت و استرداد سپرده ها بر طبق مقررات
  • وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرایی مربوط و نیز مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی
  • صدور برگه های محاسباتی مربوط به کلیه دریافتها و پرداختها
  • سایر امور محوله