اداره اعتبارات و تعهدات

علی اشرف گشانی
رئیس اداره
شماره تماس: 34283920
 

حیدر بهرامی
حسابدار مسئول
اشماره تماس: 34283920
ایمیل: Gashani46@gmail.com
 

شرح وظایف: 
  • تطبیق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
  • درخواست وجه از خزانه برای انجام هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاه اعم از درآمدهای اختصاصی و عمومی
  • تامین اعتبار اسناد هزینه مالی
  • ثبت، نگهداری و کنترل اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی
  • کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
  • تهیه گزارشات اعتباری