کارگزینی هیأت علمی

بهنام مومنه
رئیس کارگزینی هیأت علمی
شماره تماس: 34269871

ناهید رستمی
کارشناس ترفیعات اعضای هیأت علمی و سامانه Hes
 شماره تماس:34274510.
لیلا رشیدی
کارشناس سامانه کارمند ایران
 شماره تماس: 34274539
پرویز صاعدی
مسئول صدور احکام
شماره تماس: 34269871
علی کهریزی
معاون کارگزینی
شماره تماس: 34269871

شرح وظایف:


۱- جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چار چوب مجوزهای ابلاغی و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت: الف-نیروهای مشمول تعهدات قانونی ب- استخدام
۲-تهیه و صدور کلیه احکام حقوقی اعضای هیات علمی شامل :
افزایش حقوق و مزایا در ابتدای هر سال بر اساس مصوبات و ضرایب مصوب – ترفیع پایه – ارتقا ء مرتبه – احتساب سوابق خدمت اموزشی - ماموریت آموزشی – مامور به خدمت – انتقال - مرخصی بدون حقوق – فرصت مطالعاتی - بازنشستگی و...
۳-انجام امور مربوط به مسیر پیشرفت شغلی :
انجام مراحل مربوط به ماموریت آموزشی و یا بورس تحصیلی در داخل یا خارج از کشور به منظور اخذ دانشنامه های تکمیلی –تخصصی-فلوشیپ و تخصصی و فرصت مطالعاتی
۴- اجرای قوانین و مقرراتن ابلاغی شامل : ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع ،هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و اقدام و نظارت کامل بر اجرایی شدن آنها
۵-تفویض اختیار برخی از امور مربوط به امور عمومی دانشکده های تابعه شامل :
انجام امور مرخصی استحقاقی و استعلاجی، تکمیل و ارسال فرم های درخواست ترفیع پایه و ....
۶-انجام امور جاری رفاهی و متفرقه حسب درخواست اعضای هیات علمی شامل :
صدور معرفی نامه به بانک ها، سازمانها در امور دولتی انجام امور انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، تهیه گواهی های انجام خدمت تعهدات قانونی جهت اخذ دانش نامه های تخصصی و فوق تخصصی - ضبط و نگهداری کلیه رونوشتهای مکاتبات اداری – دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی و...
۷-تهیه و تنظیم دقیق اطلاعات پرسنلی شامل ورود اطلاعات پرسنلی و استخدامی در رایانه و تکمیل فرم ۵۰۲ - ارائه گزارش های آماری در زمینه های مختلف به حوزه های تابعه دانشگاه وزارت متبوع - تهیه گزارش های عملکرد و تشکیل پرونده های پرسنلی و ......

8-انجام کلیه امور مربوط به ارتقاء اعضاء هیات علمی

9-برگزاری جلسات کمیته منتخب واحد به منظور بررسی درخواست های ارتقاء ( فرهنگی – علمی پژوهشی)

10-انجام کلیه امور مربوط به ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

11-برگزاری کمیته ترفیعات واحد به منظور بررسی درخواست های ترفیع سالیانه

12-بررسی و پیگیری درخواست های اعضای هیات علمی (نظیر مرخصی بدون حقوق و استعلاجی و...)

13-بررسی و پیگیری درخواست های انتقال / مامور اعضای هیات علمی

14-تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضاء هیات علمی جهت مراجع ذیربط صدور انواع گواهی‌های مختلف برای اعضاء هیات علمی