وحید گشتاسبی
سرپرست اداره نقلیه
شماره تماس: 34274564

کیومرث پروین
راننده
سبزعلی رسولی
راننده
رسول یاقوتی پور
راننده

علی اصغر یزدانی
راننده
حسین فرهادی
راننده
فرزاد جانی
راننده

شرح وظایف:

 
 1. برنامه ریزی و نظارت بر تامین وسایل نقلیه سبک مورد نیاز برای رفت و آمد کارکنان در ماموریت ها براساس فرمهای درخواست ماموریت (حاوی تعداد افراد، مسافت، مبداء و مقصد و زمان نوع ماموریت)
 2.    نظارت بر فرایند سرویس دهی خدمات در سمینارها، مراسم هاو مناسبت های دانشگاه -    بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران تحت نظارت این امور وارائه آن به مقام مافوق طبق مفاد قرارداد .
  - برنامه ریزی در جهت منطقی سازی هزینه از طریق واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان به بخش خصوصی.
 3. ارتقای وضعیت عملکرد اداره نقلیه از طریق سامانه هوشمند.
 4. تهیه و تنظیم بانک آمار خودروهای دولتی و استیجاری واحدهای تابعه.
 5. انجام بازدیدهای دوره ای و نظارت بر امور خودروهای کلیه واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس چک لیست و شاخص های موجود و ارائه راهکار در جهت اصلاح فرایندها.
 6. جمع آوری خودروهای مازاد و اسقاطی در سطح دانشگاه وبرنامه ریزی درجهت فروش طبق ضوابط قانونی.
 7. پیگیری اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲ اداره دارایی جهت فروش خودروهای مازاد و اسقاط و ثبت نام در سایت مراکز اسقاط خودرو
 8. پیگیری  اخذ کمیسیون ماده ۲ اداره دارایی جهت خرید  خودرو  و صدور مجوز شماره گذاری.
 9. نظارت بر اسناد هزینه های خرید لوازم یدکی و تعمیر خودروهای واحدهای تابعه و ثبت در کارت شناسنامه فنی.
 10. تعیین، کنترل و نظارت بر میزان مصرف سوخت خودروهای دولتی دانشگاه
 11. همکاری درانعقاد قرارداد و نظارت  بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه و واحدهای تابعه
 12. تنظیم برنامه کشیک رانندگان ستادی در ساعات غیر اداری و برنامه ریزی و نظارت در جهت اعزام رانندگان به ماموریت‌های اداری
 13. تائید صورتجلسه تحویل و تحول خودروهای دولتی واحدهای تابعه
 14. ارائه خدمات سرویس دهی در طول سمینارها و آزمون های برگزار شده در دانشگاه
 15. نظارت برانجام خرید بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروهای دانشگاه
 16. صدور گواهی میزان کارکرد خودروهای دولتی و استیجاری  ستاد دانشگاه
 17. بازدید از خودروهای دولتی و استیجاری  دانشگاه و بررسی وضعیت فنی و عمومی آنها
 18. نظارت بر رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی رانندگان خودروهای واحدهای تابعه
 19. تنظیم گزارش حادثه و اشکالات فنی خاص خودروهای دولتی و هماهنگی بازدید و اعزام به تعمیرگاه‌های مجاز
 20. کاهش هزینه های مصرفی حمل و نقل از طریق برآورد متمرکز نیازها
 21. بهبود روشها و ارتقای کیفیت خدمات
 22. پیش بینی و برآورد نیازهای تدارکاتی نقلیه دانشگاه برای دریافت و توزیع اعتبارات تخصیص یافته
 23. مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان واحدهای نقلیه تابعه
 24. تدوین دستورالعمل استفاده از خودروهای استیجاری و تاکسی سرویس
 25. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبردهای آن با هماهنگی مقام مافوق
 26. نظارت بر امور مربوط به دریافت معاینه فنی ، اخذ عدم خلافی، اخذ آرم طرح ترافیک و پرداخت عوارض و ... خودروهای دولتی
 27. ارائه گزارش ماهیانه کارکرد خودروها دولتی، استیجاری، تاکسی سرویس و ایاب و ذهاب دانشگاه به مقام مافوق
 28. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق