مدیر امور اداری دانشگاه 

مهدی سالکی قره خوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 سمت: مدیر امور اداری

شماره تماس:۰۸۳۳۴۲۷۴۵۰۸

داخلی:۲۲۰

شرح وظایف و اقدامات

 1. اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 2. تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 3. مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه
 4. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی هیات علمی و غیر هیات علمی در رابطه با کلیه موارد استخدامی
 5. برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارئه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
 6. نظارت برامور مربوط به احکام پرسنلی در امور استخدام، ترفیع، انتقال، انتصاب، مرخصی ها، بازنشستگی و غیره با رعایت مقررات مربوط و پیش بینی آنهادر زمان مقتضی
 7. شرکت در جلسات هیات اجرایی منابع انسانی به عنوان دبیر و سایر کمیته ها و هیات ها و ... و انجام وظایف مربوط حسب مورد
 8. نظارت برنگهداری پرونده های پرسنلی اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی و ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی به صورت فیزیکی والترونیکی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 9. نظارت بر امور مربوط به رفاه کارکنان و اعضای هیات علمی مانند: امور بیمه و خدمات درمانی و امور مربوط به تعاونی مسکن و مصرف دانشگاه و غیره.
 10. همکاری لازم با مدیریت های دانشگاه
 11. اظهار نظر در مورد آئین نامه ها و مقررات استخدامی
 12. تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی شاغلین و بازنشستگان دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن
 13. نظارت بر کار کلیه کارکنان ذیربط و اطمینان از صحت عملکرد آنها در امور واحدهای تابعه
 14. تعیین و تفسیر خط مشی تعیین شده در زمینه های تدارکاتی
 15. نظارت بر انجام امور کاردکس، انبارها و انبارگردانی با همکاری امور مالی بر اساس مقررات و ارائه گزارشات مربوط
 16. مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و نظارت در ورود و خروج و حضور و غیاب کارکنان و رسیدگی به تخلفات و کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و ارئه گزارشهای لازم
 17. ارائه به موقع گزارش کار شاغلین به معاونت اداری و مالی جهت پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و تایید کارکرد شاغلین خدماتی با همکاری با واحد های مربوطه جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
 18. نظارت برپیش بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحد های مختلف دانشگاه، طبق برنامه تعیین شده و مقررات مربوط.
 19. نظارت بر امور وسایل نقلیه و برنامه ریزی در راستای انجام نیکوی وظایف و همچنین برنامه ریزی در زمینه بازسازی، تعمیرات و حفاظت از ماشین آلات و وسائط نقلیه.
 20. نظارت برانجام سرویس های دانشجویی، اردوهای علمی، فرهنگی و... .
 21. ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه و نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.
 22. نظارت بر انجام امور مربوط به فضای سبز دانشگاه وشرکت های خدماتی وپشتیبانی.
 23. نظارت برارتقای رتبه کارکنان دانشگاه.
 24. اصلاح فرآیندهای کاری درحوزه مسئولیت.
 25. نظارت بر امور مربوط به مهمانسرا ودفتر نمایندگی دانشگاه درتهران.
 26. نظارت برسامانه های مرتبط اداری.
 27. نظارت بربیمه های مکمل پرسنل دانشگاه و ...انجام امورمحوله ازسوی مسئولین مافوق