صدور چک دانشگاه 

محمد آزادی

مسئول صدور چک

شماره تماس:
داخلی:

شرح وظایف:
 
1-در صورت لزوم ثبت اسناد مالی و تهیه سند و انجام صدور چک
2-پیگیری جهت ممیزی، رسیدگی و انجام قطعی شدن اسناد
3-تحویل اسناد همراه با چکهای صادر شده به مدیر مالی، معاونت اداری مالی و ریاست دانشگاه جهت امضاء نمودن اسناد و چکهای صادر شده.
4-تهیه اسناد و نامه تاییدیه و صدور چکهای بانک مرکزی و تحویل به بانک و پیگیری جهت واریز به حسابهای دانشگاه
5-تهیه روکش سند و صدورچک جهت اسناد دانشکده های جوانرود، سنقر، اسلام آباد و پیگیری جهت امضاء و دیگر مراحل مربوطه
6-تحویل چکها طبق مقررات به مراجعه کنندگان
7-نگهداری و تحویل اسناد قطعی شده به اداره دریافت و پرداخت جهت بایگانی
8-رفتن به بانک و واریزنمودن چکهای مالی مربوط به حسابهای مختلف دانشگاه
9-انجام سایر امور محوله