عاملین حسابداری

کورش اکبری 
حسابدار مسئول مرکزی
شماره تماس: 34278789
 
مهدی سالکی
مسئول حسابداری  مدیریت 
شماره تماس:
زینب فلاحی
حسابدار مسئول حوزه معاونت دانشجویی 
شماره تماس: 34274519
فریبا امیری
مسئول حسابداری معاونت پژوهشی
شماره تماس: 34274601

لیلاکرانی 
حسابدار  مسئول معاونت فرهنگی و دانشکده فنی مهندسی
شماره تماس:
جعفر سلیمی 
کارشناس مسئول دانشکده ادبیات
شماره تماس: 34283908
 
کورش روندی
حسابدار مسئول دانشکده علوم اجتماعی 
شماره تماس: 38358983
:
حیدر بهرامی
حسابدار مسئول دانشکده شیمی و علوم
شماره تماس: 
 

سهراب حیدریان
حسابدار دانشکده تربیت بدنی
شماره تماس: 
 
سهراب منوچهری
حسابدار پردیس کشاورزی
شماره تماس: 38331833
افسانه محمدی
حسابدار دانشکده دامپزشکی و دوره شبانه
شماره تماس: 34274526
بهمن محمدی
مسئول حسابداری بازنشستگان
شماره تماس:32474505