اطلاعات تماس معاونت اداری و مالی دانشگاه رازی کرمانشاه

واحد شماره تماس مستقیم شماره داخلی
معاونت اداری مالی ۳۴۲۷۷۶۰۱ 221
مدیریت امور اداری ۳۴۲۷۴۵۰۸ 219 و 220
کارگزینی غیر هیأت علمی 34274510 213 و 216
کارگزینی هیأت علمی 34269871 213 و 216
ترفیعات اعضای هیأت علمی ۳۴۲۷۴۵۳۹ 322
اداره کارپردازی وخدمات
اداره نقلیه 224
ستاد رفاهی 34274523 264
مدیریت امور مالی 34278789 -
تمرکز پرداخت حقوق ۳۴۲۸۳۹۲۰ -
حسابداری مرکزی ۳۴۲۷۸۷۸۹ -
اداره اعتبارات و تعهدات ۳۴۲۷۸۷۸۹ 246
اداره دریافت و پرداخت ۳۴۲۷۴۵۳ 210
صدور چک 230
 اداره اموال و انبار 34278789 246
اداره رسیدگی به اسناد 34283920 28
مدیریت امور حقوقی و قرارد 3427453 264
تدارکات و امور قراردادها 34274521 -
مدیریت فناوری  و اطلاعات 34274595 230
مدیریت امور عمرانی 34274546 -
نظارت بر طرح های عمرانی ۳۴۲۷۴۵۴۶-۳۴۲۷۴۵۴۶ 28
تعمیر و نگهداری 34274524 13
شهرداری دانشگاه ۳۴۲۷۴۵۴۶ -