معاون پشتیبانی مدیر امور اداری دانشگاه

یزدان حیدری فر
نقش سازمانی
معاون پیشتیبانی مدیر امور اداری

شماره تماس: 34274508
داخلی: 220
شرح وظایف و اقدامات: 
  1. همکاری درتعیین و تفسیر خط مشی تعیین شده در زمینه های تدارکاتی،تعمیراتی و نقلیه
  2. هماهنگی و نظارت بر انجام امور کاردکس، انبارها و انبارگردانی با همکاری امور مالی بر اساس مقررات و ارائه گزارشات مربوط.
  3. هماهنگی و نظارت برپیش بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحد های مختلف دانشگاه، طبق برنامه تعیین شده و مقررات مربوط.
  4.  نظارت بر امور وسایل نقلیه و برنامه ریزی در راستای انجام نیکوی وظایف و همچنین برنامه ریزی در زمینه بازسازی، تعمیرات و حفاظت از ماشین آلات و وسائط نقلیه.
  5. ظارت برانجام سرویس های دانشجویی، اردوهای علمی، فرهنگی و... .
  6. نظارت بر انجام امور مربوط به فضای سبز دانشگاه وشرکت های خدماتی و پشتیبانی.
  7. نظارت برسامانه های مرتبط اداری.
  8. نظارت برمهمانسرای دانشگاه.
  9. نظارت برفعالیت های تعمیرات و نگهداری ساختمان ها ی دانشگاه
  10. انجام امورمحوله ازسوی مسئولین مافوق.