ستاد رفاهی

دکتر محسن زاهدی
مدیر ستاد رفاهی
شماره تماس: 34274532
داخلی:264

حشمت الله خزائی
کارشناس
شماره تماس: 34274532
داخلی:264
احسان شهبازی
کارشناس
شماره تماس: 34274532
داخلی:264

  شرح وظایف: