اداره کارپردازی و خدمات

ابراهیم سوری
رئیس اداره
شماره تماس: 

سید محمود نمک تبار
کارپرداز
شماره تماس
سلیمان استاک
کارپرداز
شماره تماس:
جبار رحیمی
مسئول انبار
شماره تماس:
سید عطاء حشمتی
انباردار
شماره تماس:

شرح وظایف: